מילון מונחים

גולש יקר
האתר מעניק לך מידע כללי עדכני ודינמי , ומידע נקודתי בתחומים ההנדסיים השונים ובהם רשוי ופקוח על הבנייה ותכנון בשילוב מפות גאוגרפיות עדכניות ומדויקות.
בחלון זה תוכל לקבל מידע על מונחי יסוד בתחום ההנדסי / גאוגרפי ומידע אודות יכולות המערכת בתחומים שונים.
להלן תאור של מספר מונחי יסוד שיקלו עליך את הגלישה

 • חוק התכנון והבנייה

חוק מקיף, הדן בכל היבטי התכנון, הרישוי, הפיקוח והבנייה, כולל סמכויותיהן של ועדות התכנון והבנייה והסימביוזה ביניהן

 • ועדת תכנון מקומית/מחוזית

לפי חוק התכנון והבנייה, תוכניות בניין עיר ותוכניות בנייה בשטח הרשות חייבות לקבל אישור של שתי הוועדות. אישורי הוועדות הם למעשה הנחיות לגבי זכויות הבנייה והפיתוח באזור מסוים

 • גוש חלקה

צורת סימון של קרקע שנרשמה בטאבו. פעולת רישום הקרקע בצורה זו בישראל החלה כבר בתקופה העותומנית, ונמשכת עד ימינו אנו. באמצעות גוש וחלקה ניתן לזהות בלשכת רישום המקרקעין את מיקומה של הקרקע.

 • ייעוד קרקע

השימושים שאושרו בקרקע. סוגי ייעוד שונים: מגורים, תיירות, תעשייה, מסחר וחקלאות ועוד.

 • תוכנית בנין עיר

תוכנית בניין עיר היא תוכנית שמטרתה להסדיר את ייעודי הבנייה המותרים בשטח גאוגרפי מסוים. תוכנית בניין עיר מורכבת משני מסמכים - תשריט ותקנון.

תשריט

התשריט הוא מפה הערוכה על רקע מפת מדידה בה מסומנים כבישים, רחובות, גושים, חלקות וקנה מידה. במפת התשריט ניתן לראות את מיקומי המגרשים ואת ייעודם.

תקנון

תקנון הוא חוברת מילולית המגבילה או מזכה בזכויות בניה. על הקורא לפנות למסמך זה כדי לדעת מהן זכויות הבניה החלות על חלקה מסוימת

 • זכויות בנייה

היקף שטח הבנייה והיחס שבין המבנה לכל מה שסובב אותו, כפי שמופיע בתוכנית בניין עיר. כולל אחוזי בנייה, גובה, שטחים עיקריים, שטחי שירות ועוד.

 • אחוזי בנייה

שיעור השטח המותר לבנייה (באחוזים) על פני המגרש, כפי שנקבע בתב"ע (תוכנית בניין עיר).

 • איחוד וחלוקה מחדש

לאחר שינוי ייעוד קרקע ,יש לחלק מחדש את המתחם, כשחלק מהקרקע יש להפריש לצורכי ציבור (רחובות, גינות ומבני ציבור). אם יותר מאדם אחד מחזיק בקרקע שיעודה שונה, שמאי המקרקעין מכין טבלת איזון וחלוקה, כך שאיש לא יקופח.

 • תיק בניין

יומן ההיסטוריה של הבניין, המכיל את כל המסמכים והשרטוטים של המבנה מיום הקמתו ועד היום, כולל שינויים, תביעות ותוספות שנעשו בו. שמור בגנזך הרשות המקומית, וניתן לעיין בו בחופשיות.

 • היתר בנייה

בנייה,תוספתבנייה,או ביצוע שינויים במבנה קיים (למעט שינויים פנימיים). ניתן בהתאם לזכויות הבנייה ולתנאי תוכנית בניין העיר.

 • אגרת בנייה

תשלומים שגובה הרשות מכל מי שמבקש לבנות, המחושבת לפי שטח המבנה המתוכנן וגודל המגרש. בכספים שהיא מקבלת אמורה הרשות לממן עבודות תשתית ופיתוח במתחם שבו מבוצעת הבנייה בפועל.

 • השבחה

ביצוע שינויים שונים בנכס, כמו שינוי תוכנית מתאר, אישור שימוש חורג ועוד, המגדילים את זכויות הבנייה בנכס ואת ערכו.

 • היטל השבחה

תשלום המבוצע כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה המותרות במגרש או בנכס מסוים. גובה התשלום: מחצית מערך ההשבחה.
מילון מונחים