טפסים

  
תצהיר עורך הבקשה הראשי
תצהיר עורך הבקשה הראשי לתכנון בריכת שחיה
תצהיר עורך הבקשה הראשי לפטור ממפת מדידה בבקשה להיתר בניה
תצהיר עורך הבקשה הראשי כתנאי לקבלת תעודת גמר
תצהיר עורך הבקשה בנוגע לכיבוי אש
תצהיר מתכנן שלד המבנה על יציבות מבנה הכולל ביצוע עבודות הריסה
תצהיר מהנדס
תצהיר מהנדס בנין לתכנון ויציבות עגורן
תצהיר לאי איתור מענו של בעל עניין בבקשה להיתר
תצהיר המבקש לפינוי מקרקעין
תצהיר גמר פרסום
תצהיר המבקש לפינוי מקרקעין
נוסח פרסום לאי איתורו של בעל עניין בבקשה להיתר
כתב שיפוי
כתב שיפוי לתב''ע
כתב התחייבות לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין
טופס תקנה 27 קריית גת
טופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת
התחייבות מבקש ההיתר להפעלת עגורן באתר בניה
התחייבות המבקש לרישום תצר
התחייבות המבקש להשלמת תנאים לצורך קבלת תעודת גמר
הודעת המבקש על החלפת עורך הבקשה הראשי ועורכי משנה בהיתר בניה
בקשה לרישום תקנה 29
בהעדר איתור קבלן- בניה מעל 7 שנים
תצהיר מהנדס כולל עבודות הריסה
רשימת דרישות התאגיד לצורך קבלת אישור היתר בניה
נספח א' - הצהרת מתכנן אינסטלציה
נספח ג' - שינוי מיקום או גודל חיבור מים או ביוב
נספח ד' - כתב התחייבות לתיקון תשתיות
רשימת פרטים אנשי קשר שהתייחסותם נדרשת לתעודת גמר

תעודת גמר

  
10בקשה לתעודת גמר
11א הצהרת עורך בקשה ראשי, תעודת גמר
11ב הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים תעודת גמר
12הצהרת מורשה נגישות ,תעודת גמר
13הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תעודת גמר
14הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע
15הצהרת מהנדס הבניין לחיפוי חזיתות המבנה
אישורים הדרושים לקבלת תעודת גמר - סעיף 10+11 רק למפעלים ועסקים
ג2 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
הצבת מכולה
חשמלאי מוסמך
טופס 9א דיווח אחראי לביקורת על הביצוע מהלך בנייה
טופס 9ב דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע מהלך בנייה
טופס הזמנה לביקורת ממד
טופס הצהרה על יישום דרישות בנייה ירוקה בפרויקט מבנה מגרים צמוד קרקע בכרמי גת 17_09_2017
כיבוי אש אישור עורך בקשה
מחלקות פנימיות מעודכן
נספח ח הצהרת מתכנן אינסטלציה
רשימת טפסים מרוכזת לקבלת תעודת גמר
תצהיר בריכת שחייה
תצהיר לעבודות פיתוח
תקנה 27
אנשי קשר

טפסים