טפסים

  
פטור הגא- 2020
(טופס9)תצהיר מהנדס
בהעדר איתור קבלן- בניה מעל 7 שנים
הודעת המבקש על החלפת עורך הבקשה הראשי ועורכי משנה בהיתר בניה
התחייבות בעלי הזכויות לתיאום חזיתות בכרמי גת
התחייבות מבקש ההיתר להפעלת עגורן באתר בניה-היתר בנייה
טופס תקנה 27 קריית גת
טופס תקנה 29
כתב התחייבות לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין
כתב שיפוי
נוהל רישום תקנה 27
תצהיר המבקש לפינוי מקרקעין(תקנה 29)
תצהיר מתכנן שלד המבנה על יציבות מבנה הכולל ביצוע עבודות הריסה
תצהיר עורך הבקשה בנוגע לכיבוי אש
תצהיר עורך הבקשה הראשי לפטור ממפת מדידה בבקשה להיתר בניה
תצהיר עורך הבקשה הראשי
  
10בקשה לתעודת גמר
11א הצהרת עורך בקשה ראשי, תעודת גמר
11ב הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים תעודת גמר
12הצהרת מורשה נגישות ,תעודת גמר
13הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תעודת גמר
14הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע
15הצהרת מהנדס הבניין לחיפוי חזיתות המבנה
אישורים הדרושים לקבלת תעודת גמר - סעיף 10+11 רק למפעלים ועסקים
ג2 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
הצבת מכולה
חשמלאי מוסמך
טופס 9א דיווח אחראי לביקורת על הביצוע מהלך בנייה
טופס 9ב דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע מהלך בנייה
טופס הזמנה לביקורת ממד
טופס הצהרה על יישום דרישות בנייה ירוקה בפרויקט מבנה מגרים צמוד קרקע בכרמי גת 17_09_2017
כיבוי אש אישור עורך בקשה
מחלקות פנימיות מעודכן
נספח ח הצהרת מתכנן אינסטלציה
רשימת טפסים מרוכזת לקבלת תעודת גמר
תצהיר בריכת שחייה
תצהיר לעבודות פיתוח
תקנה 27
אנשי קשר
  
1א מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
1ב הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע
2א הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע
2ב הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע
3א הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין
3ב הצהרת אחראי לביצוע שלד הבניין
4א הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה
4ב הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה
5הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע התקשרות עם אתר פסולת
6אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין
7בקשה לאישור תחילת עבודות
8א הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה
8ב צהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה
נספח 1 טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה
רשימת טפסים מרוכזת לאישור תחילת עבודות
  
כתב שיפוי לתב''ע 2020
התחייבות המבקש לרישום תצר

טפסים